Лицензиран кредитен посредник, БНБ регистрационен номер BCI000036

Общи условия

 

Добре дошли в ImmoCredo!

Настоящите Условия за ползване регулират използването от Ваша страна на www.immocredo.bg и дават информация за услугата, която ImmoCredo предоставя.

С всяко влизане в сайта www.immocredo.bg, Вие декларирате, че сте прочели и се съгласявате с настоящите Условия  за ползване на www.immocredo.bg.

Настоящите условия можем да променяме по всяко време, като за актуалните Условия за ползване, следва да се информирате от www.immocredo.bg.

Какво представлява www.immocredo.bg?

www.immocredo.bg е официалната интернет страница на кредитния посредник „ИммоКредо“ ЕООД. Тук може да откриете Вашите кредитни консултанти, които да анализират Вашите потребности, да водят преговори с търговските банки вместо Вас и да договорят за Вас изгодни и конкуретни условия.

Собственик на www.immocredo.bg е търговско дружество „ИммоКредо“ ЕООД, с ЕИК 205424916 и със седалище и адрес на управление в град София, п.к. 1000, ул. „Г.С. Раковски“ № 99, ет. 9, офис 10

„ИммоКредо“ ЕООД е регистриран кредитен посредник в съответствие с нормативната уредба на България, при изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Регистриран в регистъра на БНБ с рег. номер BCI000036.

„ИммоКредо“ ЕООД има право да посредничи за продукти и услуги предлагани от всяка търговска банка, която упражнява дейност на територията на страната съгласно банковото законодателство и която на база подписан договор със „ИммоКредо“ ЕООД е приела да отпуска банкови кредити при посредничество, съгласно своята кредитна политика и кредитно законодателство.

На www.immocredo.bg се предлагат услуги, които попадат под дефиницията „услуги на информационното общество“ по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставят само на пълнолетни и дееспособни потребители.

Организация на работа с www.immocredo.bg

В електронната страница на ImmoCredo има изградена електронна база данни за въвеждане и преглеждане на данни и инфраструктура за обмен на информация между потребители, кредитни посредници и търговски банки – с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на банкови кредити.

Всички данни подадени на електронната страница www.immocredo.bg са надеждно защитени. Иползват се само за нуждите на кандидатстването за отпускане на банкови кредити.

Всяко действие в електронната страница на www.immocredo.bg представялява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което потребителят, кредитният консултант или съответната търговска банка могат да бъдат обвързани в предвидените от закона случаи.

„ИммоКредо“ ЕООД не се явява страна в отношенията между потребителите и избраната от тях банка. Отпускането на кредит или получаването на отказ от банката е въпрос на търговската политика на банката и съответствие между статуса на потребителя с изискванията за отпускане на кредита, за който потребителят кандидатства.

Изявление за собственост

Всичко, което присъства на страниците на www.immocredo.bg е изключителна собственост на „ИммоКредо“ ЕООД. Всички авторски права върху съдържанието на www.immocredo.bg възникват на оригинерно основание за „ИммоКредо“ ЕООД

Всички права на индустриална собственост, в това число, но не само търговски марки и др., които са собственост на „ИммоКредо“ ЕООД могат да бъдат използвани единствено и само от „ИммоКредо“ ЕООД или след получено изрично разрешение от последното. 

Марките и/или отличителните знаци, които се публикуват на уебсайта и не са собственост на „ИммоКредо“ ЕООД са собственост на трети лица, които могат да бъдат свързани с „ИммоКредо“ ЕООД или не.

Потребителите нямат право да използват по какъвто и да е начин права на интелектуална и/или индустриална собственост, които са поместени на уебсайта и не им принадлежат.

За всяко нерегламентирано използване по предходната точка, потребителите са длъжни да обезщетят „ИммоКредо“ ЕООД и/или съответното лице, чиито права са накърнени

Ограничаване на отговорност

 „ИммоКредо“ ЕООД предлага своите услуги „във вида, в който са“ и ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит, базирано на изрично подадената от потребителя информация и копия от документи.

„ИммоКредо“ ЕООД не отговаря при непредставяне от страна на потребителя на цялостна, вярна и навременна информация на кредитния консултант, и не отговаря за преценките на съответната търговска банка или за промени в нейната кредитна политика.

„ИммоКредо“ ЕООД не носи отговорност за допуснати технически грешки при отразяване параметрите и условията по предлагани от банките кредитни продукти или за допуснати грешки при кандидатстване за кредит, които са отразени в документацията за кандидатстване, били са представени на потребителя за одобрение и потребителят ги е одобрил.

„ИммоКредо“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било смущения, технически проблеми или неоторизирано изтичане на поверителна информация при ползването на www.immocredo.bg, настъпили от експлоатираното компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност на потребителя, на кредитния консултант или на съответната търговска банка, или от незаконни действия на трети страни.

„ИммоКредо“ ЕООД не носи отговорност за щети, възникнали поради технически причини или непредоставена услуга при обстоятелства извън неговия контрол – случайно събитие, явяващо се непреодолима сила, в т.ч. но не само – проблем в глобалната internet-мрежа, техническа повреда, неоторизиран пробив в системата на www.immocredo.bg и други.

Извънсъдебни оплаквания и правна защита

Ако желаете да подадате жалба или сте недоволни от предоставенената от „ИммоКредо“ ЕООД услуга, може да подавате сигнали, оплаквания и препоръки, задължително след идентификация /три мена, телефон, електронна поща/ в писмен вид. Можете да споделите в свободен текст Вашия проблем на електронна поща info@immocredo.bg, или в офиса, с адрес град София, ул. „Г.С. Раковски“ № 99, ет. 9, офис 10.

Времето за отговор зависи от сложността на проблема и необходимата проверка, като спазваме законоустановения срок за отговор от 30 дни.

Когато решението на кредитния посредник в рамките на вътрешната процедура не Ви удовлетворява, можете да се свържете също с Комисията за защита на потребителите и да упражните право на защита, на което www.immocredo.bg е обект и към Комисия за защита на потребителите  със седалище на площад Славейков № 4A, етаж 3, София, уебсайт: https://www.kzp.bg/

В съответствие с Регламент № 524/2013 на ЕС имате право да уредите потребителския си спор с Нас извънсъдебно чрез платформата за онлайн решаване на спорове

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show  

Какво представлява онлайн решаването на спорове или т.нар. алтернативно решаване на спорове (АРС)?

Ако имате оплакване във връзка с дадена покупка, можете да прибегнете до алтернативно решаване на спора, вместо да се обръщате към съда. „Алтернативно решаване на спорове“ е термин, който се отнася до различните начини за извънсъдебно разглеждане на жалби. Обикновено това означава, че искате от неутрална трета страна да действа като посредник между вас и търговеца, срещу когото подавате жалба. Посредникът може да предложи решение на спора, да наложи решение на вас и търговеца или просто да ви покани на среща, на която да обсъдите как да намерите решение. Може би сте чували за алтернативното решаване на спорове под различно наименование — „медиация“, „помирителна процедура“, „арбитраж“, „омбудсман“, „комисия по жалби“ или друго. То обикновено е свързано с по-малко разходи и формалности и е по-бързо от съдебно производство.

Отделно от горните възможности:

В случай че бъде допуснато нарушение във връзка с личните Ви данни, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.cpdp.bg.

В случай че бъде допуснато нарушение при осъществяване на кредитното посредничество, освен по реда на предходната алинея, имате право да се обърнете за съдействие към Българската народна банка (БНБ), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.bnb.bg

Също така винаги разполагате и с възможност да потърсите удовлетворение на правата Ви от компетентния български съд.

Право да променяме тези условия

„ИммоКредо“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта www.imocredo.bg, заедно със съобщение за така направените промените в Общите условия.

„ИммоКредо“ ЕООД си запазва правото по всяко време да прекрати всички дейности свързани с www.imocredo.bg.

Настоящите Общи условия са в сила от 22.02.2019 г.