Лицензиран кредитен посредник, БНБ регистрационен номер BCI000036

Фирмен Кредит

Фирменият кредит се различава от този, за физически лица по своята цел, срок и начин на усвояване. Най-общо фирмените кредити биват „Кредити за оборотни средства“ и „Инвестиционни кредити“. Кредитите за оборотни средства са краткосрочни, като срокът и размерът им зависи от работния цикъл на фирмата, а тези за инвестиции са дългосрочни и размерът им е обикновено процент от стойността на инвестицията. Много разпространени са и  овърдрафт и кредитните линии за банкови гаранции, които често се ползват при сключване на нови договори.

Фирменият кредит трябва да отговаря на потребностите на фирмата и винаги се договаря индивидуално. Като обезпечения по фирмени кредити банките приемат всякакъв вид материални активи като имоти, машини, стоки и др. Доста често се изисква залог на сметки и вземания, а също така и поръчителство от собствениците на фирмата.

За да оценят кредитоспособността на фирмата, банките изискват баланси, отчети за приходи и разходи, данъчни декларации и друга финансова информация.

Иммокредо ЕООД е създадена и се ръководи от високо квалифицирани банкери с дългогодишен опит във фирменото кредитиране, които могат да Ви помогнат да изберете най-подходящото и оптимално финансиране за Вашата фирма .

Фирмата разполага със застраховка Професионална отговорност и е лицензирана от БНБ като кредитен посредник, вписан в Регистъра на кредитните посредници при БНБ с регистрационен номер BCI000036.