Лицензиран кредитен посредник, БНБ регистрационен номер BCI000036

Политика за защита на лични данни

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ,

СВЪРЗАНИ С ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ

 

Взаимоотношенията с клиентите/контрагенти на „ИММОКРЕДО“ ЕООД са свързани със събиране на информация, която е необходима за предоставянето на услуги като кредитен посредник.

 

Настоящата политика е приложима, доколкото в нея са рамкирани общите принципи, които Дружеството следва да спазва при всяка обработка на лични данни на клиенти, независимо от естеството на предлаганата услуга. В дейността си „ИММОКРЕДО“ ЕООД разработва допълнителни правила и политики по отношение на дейности, свързани с предлагането на специфични услуги.

 

1. Видове взаимоотношения с клиенти/контрагенти физически лица          

 

1.1. По повод на търговската дейност на Дружеството, между него и физически лица, възникват правоотношения по повод на:

 

Кредитно посредничество;

 

 

. Цели за обработка на лични данни на клиенти физически лица             

 

2.1. Целите включват:

 

Посредничество с цел сключване на договор за ипотечен, потребителски или фирмен кредит;

 

Консултации относно кредитиране/рефинансиране;

 

Предлагане на оферти от банки.

 

3. Събирани лични данни за клиенти физически лица                     

 

3.1. Личните данни събирани и поддържани във връзка с взаимоотношения с клиенти - физически лица се поддържат в регистър:

 

Регистър „Лични данни на клиенти“;

 

3.2. „ИммоКредо“ ЕООД ще поддържа в актуален вид, необходими по закон лични данни за физически лица, в зависимост от съответната цел:

 

За получаване на ипотечен кредит

 

име и фамилия по лична карта
ЕГН;
електронна поща;
телефонен номер;
местожителство – град;
работодател;
длъжност;
трудов стаж на настоящата работа;
вид на договора;
нетен месечен доход;
допълнително доказуеми доходи;
съществуващи кредити;
колко плащате месечно за обслужване на кредите си;
семейно положение;
брой деца под 18 години;

Данните ще бъдат обработвани само и единствено за целите на получаване на банкови оферти за ипотечен кредит.

 

За получаване на потребителски кредит

 

име и фамилия по лична карта
ЕГН;
електронна поща;
телефонен номер;
местожителство – град;
работодател;
длъжност;
трудов стаж на настоящата работа;
вид на договора;
нетен месечен доход;
допълнително доказуеми доходи;
съществуващи кредити;
колко плащате месечно за обслужване на кредите си;
семейно положение;
брой деца под 18 години;

Данните ще бъдат обработвани само и единствено за целите на получаване на банкова оферта за потребителски кредит.

 

За получаване на фирмен кредит

 

Предоставя се име на дружеството и ЕИК, както и следните лични данни:

 

лице за контакт – две имена
електронна поща;
телефонен номер;

Възможности относно имоти, посочени на www.immocredo.bg

 

име и фамилия;
електронна поща;
телефонен номер;

При контакт с „ИммоКредо“ ЕООД чрез www.immocredo.bg

 

име и фамилия;
електронна поща;
телефонен номер

 

3.3.      Достъпът до регистъра по т. 3.1. е ограничен на база принципа „Необходимост да знае“, като достъп до регистрите има само Управителят на „ИММОКРЕДО“ ЕООД.

 

3.4. Регистърът по т. 3.1. се поддържа само на хартиен носител.

 

Отговорник: Управител

 

4. Обработка на лични данни за клиенти физически лица               

 

4.1.      Обработката на личните данни на клиенти и/или потенциални клиенти физически лица, за целите посочени по-горе, се извършва от лицата, отговорни за взаимоотношенията с клиенти.

 

4.2. Обработката наличните данни на клиенти и/или потенциални клиенти физически лица се извършва само за посочените по-горе цели и за всяка друга цел на обработка ще се иска предварително съгласието на лицата.

 

4.3. Отговорен за задълженията по т. 4.2. е Управителят.

 

4.4.      Мерките за защита при обработка на личните данни, на клиенти и/или потенциални клиенти физически лица, се извършва съгласно правилата в „Политика за защита на личните данни“.

 

Отговорник: Управител

 

5. Трети страни получатели на лични данни                  

 

5.1. Третите страни, получатели на лични данни на клиенти физически лица могат да бъдат:

 

Търговски банки – с оглед предоставянето на условия за кредит, договаряне на параметри по искания кредит и др.
Лицензирани оценители на недвижими имоти;
Нотариални кантори;
Адвокатски кантори, с които „ИммоКредо“ ЕООД има сключен договор;
Застрахователни дружества;
пощенски оператори и куриерски фирми - с оглед изпращане на пратки, съдържащи допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
лица, които по възлагане на „ИммоКредо“ ЕООД поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработване на лични данни, както и за извършване на различни услуги по отчитане, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и др.;
банки и платежни институции, обслужващи плащанията, извършени от/до Клиенти на „ИммоКредо“ ЕООД;
счетоводна кантора, осигуряваща счетоводното обслужване на „ИммоКредо“ ЕООД;
Частни и държавни съдебни изпълнители, Централен кредитен регистър при Българската народна банка, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт;
органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „ИммоКредит“ ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред, oбщини, кметства и други.

 

5.2. Отговорен за подаването на информацията към третите страни получатели на лични данни във връзка с т. 5.1. е Управителят.